[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Бизнес:  Главная \ Бизнес  

Упрощенная система налогообложения (укр.)

Основнi документи визначаючi порядок роботи


Указ Президента України в редакцiї вiд 28.06.99р. № 746/99 "Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва" ;

Постанова КМУ № 507 вiд 16.03.2000р.;

Наказ ДПА України вiд 29.10.1999р. № 599 Порядок видачi свiдоцтва про сплату єдиного податку"


Порядок обрання способу здiйснення дiяльностi

Суб'єкти малого пiдприємництва мають право самостiйно обрати спосiб оподаткування доходiв за єдиним податком.
Для переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт малого пiдприємництва не пiзнiше нiж за 15 днiв до початку наступного звiтного перiоду (кварталу) за умови вiдсутностi податкової заборгованостi по податкам та обов'язковим платежам, подає письмову заяву до органу державної податкової служби за мiсцем державної реєстрацiї. Якщо дiяльнiсть остається незмiнною протягом року, подання заяви здiйснюється один раз на рiк.
Новостворенi суб'єкти малого пiдприємництва, якi подали заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування, вважаються платниками єдиного податку з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацiю.
Рiшення про перехiд на спрощену систему оподаткування може бути прийняте не бiльше одного разу за календарний рiк.
Спрощена система оподаткування, може застосовуватися поряд з загальною системою оподаткування.
Податковi органи за наявностi платiжного документа про сплату єдиного податку зобов'язанi протягом десяти робочих днiв пiсля отримання заяви або надати письмову мотивовану вiдмову.

Умови здiйснення дiяльностi

Обрати сплату єдиного податку можливо якщо:
- у трудових вiдносинах, включаючи членiв сiм'ї, протягом року перебуває не бiльше 10 осiб;
- обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за рiк не перевищує 500 тис. гривень.
Дiя Указу не поширюється на ломбарди, суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi iгорного бiзнесу та на виробникiв та iмпортерiв пiдакцизних товарiв.

Обмеження у здiйсненнi дiяльностi

Дiя Указу не поширюється на:
- суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, на яких поширюється дiя Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" в частинi придбання спецiального патенту;
- суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють торгiвлю лiкеро-горiлчани-ми та тютюновими виробами, пально-мастильними матерiалами.

Переваги способiв роботи


Не є платниками таких видiв податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв):
- податку на додану вартiсть (збережена можливiсть реєстрацiї платником ПДВ за власним бажанням),
- податку на доходи фiзичних осiб;
- плати (податку) за землю (лише за земельнi дiлянки, якi використовуються для здiйснення пiдприємницької дiяльностi);
- збору на спецiальне використання природних ресурсiв;
- збору на обов'язкове соцiальне страхування;
- податку на промисел;
- збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування;
- збору за видачу дозволу на розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг;
- внескiв до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв;
- внескiв до Державного фонду сприяння зайнятостi населення;
- плати за торговий патент.
При вiдсутностi торгiвлi пiдакцизними товарами звiльняються вiд застосування реєстраторiв розрахункових операцiй (касових апаратiв) та розрахункових квитанцiй.
Вiдсутнi територiальнi обмеження для здiйснення дiяльностi.

Незручнiсть способу

- Обмеження обсягу валового доходу.
- Обмеження асортиментного перелiку товарiв.
- Обмеження кiлькостi найманих працiвникiв.
- Не допускає можливостi паралельної роботи за спецiальним торговим патентом.

Порядок сплати податку


Ставка єдиного податку встановлюються мiсцевими радами за мiсцем їх державної реєстрацiї залежно вiд виду дiяльностi i не може становити менше 20 гривень та бiльше 200 гривень на мiсяць.
У разi здiйснення кiлькох видiв пiдприємницької дiяльностi, для яких установлено рiзнi ставки єдиного податку, єдиний податок сплачується за максимальною ставкою.

Термiни сплати податкiв

Єдиний податок сплачується щомiсяця наперед, не пiзнiше 20 числа поточного мiсяця.
Наприклад: за травень, податок потрiбно сплатити до 20 квiтня.

ПДВ (у разi реєстрацiї платником ПДВ) - не пiзнiше двадцятого числа мiсяця, що настає за звiтним перiодом.

Прибутковий податок (утриманий з доходiв, що виплаченi найманим працiвникам):
1. при наявностi рахунку в банках - не пiзнiше строку одержання в установах банкiв коштiв на виплату належних сум;
2. при вiдсутностi рахунку в банку - наступного дня пiсля виплати належних сум.

Забруднення навколишнього середовища - щокварталу протягом 50 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного кварталу.

Збiр на розвиток виноградарства - щомiсяця протягом 30 календарних днiв, що настають за останнiм днем календарного мiсяця.


Ведення облiку


Платник єдиного податку веде Книгу облiку доходiв i витрат за формою встановленою додатком N 10 до iнструкцiї про прибутковий податок з громадян. При цьому обов'язковому заповненню пiдлягають лише графи "перiод облiку", "витрати на виробництво продукцiї", "сума виручки (доходу)", "чистий доход".
Записи здiйснюються у хронологiчному порядку проведених господарських i фiнансових операцiй.

При реєстрацiї платником ПДВ ведуться облiковi форми:
- Книга облiку продажу товарiв (робiт,послуг);
- Книга облiку придбання товарiв (робiт, послуг).

Види i термiни надання звiтностi до податкових органiв

Протягом 5 днiв пiсля закiнчення звiтного перiоду (кварталу) платник єдиного податку подає до податкової служби звiт суб'єкта малого пiдприємництва - фiзичної особи -платника єдиного податку.

ПДВ

- мiсячнi платники податку - протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм днем звiтного мiсяця;
- квартальнi платники податку - протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм днем звiтного кварталу.

Довiдка за формою 8ДР - щокварталу до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом.
Довiдка за формою 8ДР мiстить данi про суми фактично виплачених доходiв фiзичним особам та суму сплаченого прибуткового податку з таких доходiв за звiтний квартал.

Збiр на розвиток виноградарства - щомiсяця протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм днем звiтного мiсяця.

Збiр за забруднення - щокварталу протягом 40 календарних днiв, наступних за останнiм днем звiтного кварталу.


iншi податки належнi до сплати

При наявностi бази оподаткування та пiдпадаючи пiд визначення платника вiдповiдних податкiв повиннi сплачувати:
1) податок на додану вартiсть (за умови реєстрацiї);
2) податок на доходи фiзичних осiб -щодо доходiв найманих працiвникiв;
3) державне мито;
4) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв;
5) збiр за забруднення навколишнього природного середовища;
6) збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;
7) податок з реклами;
8) ринковий збiр;
9) збiр за право використання мiсцевої символiки;
10) єдиний збiр, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
11) готельний збiр;
12) збiр за припаркування автотранспорту;
13) збiр за проведення мiсцевого аукцiону, конкурсного розпродажу i лотерей;
14) збiр за проїзд по територiї прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;


Залучення найманих працiвникiв

Загальна iнформацiя:
· З кожним найманим працiвником укладається трудова угода.
Трудова угода це бланк установленої форми, складається у 6 екземплярах (роботодавцю, найманому працiвнику, для податкової, Пенсiйного фонду та Фонду соцiального страхування та фонду зайнятостi). Дiйсна тiльки за умови реєстрацiї у фондi зайнятостi. Обов'язковим є наведення розмiру оплати працi та термiн її виплати.

Приватнi пiдприємцi, навiть тi що особисто звiльняються вiд сплати податку на доходи фiзичних осiб не звiльняються вiд обов'язку нарахування, утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян з доходiв, якi виплачуються найманим працiвникам, включаючи членiв сiм'ї, та щоквартального подання вiдомостей про виплаченi їм доходи до органiв державної податкової служби за формою 8-ДР.

У разi здiйснення пiдприємницьку дiяльнiсть з використанням найманої працi або за участю членiв сiм'ї, ставка єдиного податку збiльшується на 50 вiдсоткiв за кожну особу.


Податок на додану вартiсть


Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку.
Особи, якi, згiдно з чинним законодавством, не є платниками податку на додану вартiсть, та особи, якi здiйснюють iмпорт товарiв i сплачують податок на додану вартiсть при ввезеннi цих товарiв, але не пiдпадають пiд визначення платникiв податку, не повиннi проходити реєстрацiю та отримувати iндивiдуальний податковий номер.

Виключення платника податку на додану вартiсть з Реєстру та анулювання Свiдоцтва здiйснюються за заявою платника податкiв у таких випадках:

- якщо зареєстрована протягом 24 поточних календарних мiсяцiв в якостi платника податку особа мала за останнi 12 поточних календарних мiсяцiв оподатковуванi обсяги продажу товарiв (робiт, послуг) меншi, нiж 3600 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
- у разi якщо фiзична особа, яка до переходу на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi була платником податку на додану вартiсть, пiсля переходу до неї прийняла рiшення про те, що вона не є платником податку на додану вартiсть;
у разi придбання спецiальних торгових патентiв платником податку, який займається виключно такими видами пiдприємницької дiяльностi, для здiйснення яких вiн придбав спецiальнi торговi патенти.


Застосування реєстраторiв розрахункових операцiй (РРО)

Не потребує застосування РРО та розрахункових квитанцiй здiйснення продажу товарiв (наданнi послуг) фiзичними особами - платниками єдиного податку, якщо такi суб'єкти не здiйснюють продаж пiдакцизних товарiв (крiм пива на розлив), за умови ведення такими особами книг облiку доходiв i витрат.
При здiйсненнi продажу пiдакцизних товарiв застосування розрахункових квитанцiй та Книг облiку розрахункових операцiй є обов'язковим у кожному торговому об'єктi.

Лiцензування

Без придбання лiцензiї не може здiйснюватись торгiвля:
- лiкарськими засобами,
- ветеринарними медикаментами i препаратами,
- пестицидами та агрохiмiкатами,
- алкогольними напоями, тютюновими виробами.
Послуги надання яких можливо тiльки при наявностi лiцензiй:
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- органiзацiя та утримання тоталiзаторiв, гральних закладiв, випуск та проведення лотерей;
- надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування;
- надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi;
- заготiвля, обробка окремих видiв ресурсоцiнних вiдходiв, збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (за перелiками, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України);
- органiзацiя iноземного, внутрiшнього, зарубiжного туризму; екскурсiйна дiяльнiсть;
-фiзкультурно-оздоровча та спортивна дiяльнiсть.
Повний перелiк видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню визначено статтею 9 та статтею 2 Закону України №1775.


Торгiвля на ринку

Наказ вiд 26.02.02р. № 57/188/84/105 мiнiстерство економiки. Мiнiстерство внутрiшнiх справ України. Державна податкова адмiнiстрацiя України, Державний комiтет стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України "Про затвердження Правил торгiвлi на ринках".
За право займання торгiвельного мiсця на ринку справляється ринковий збiр. Ринковий збiр справляється до початку торгiвлi.
Адмiнiстрацiя ринку при наданнi продавцям торговельних мiсць на визначений термiн укладає з ними письмову угоду.
На торговельному мiсцi продавця установлюється табличка iз зазначенням його прiзвища, iменi та по батьковi, номера свiдоцтва про державну реєстрацiю як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та назви органу, що здiйснив цю реєстрацiю, прiзвища, iменi, по батьковi його продавця, а також розмiщується копiя патенту за фiксованим розмiром податку чи копiя свiдоцтва про сплату єдиного податку та копiя лiцензiї (при наявностi).
Розрахунки з покупцями за товари, придбанi на ринку, здiйснюються вiдповiдно до встановленого порядку. На вимогу покупця продавець (СПД, який звiльнений вiд застосування РРО) повинен видати товарний чек, що засвiдчує факт купiвлi, у якому зазначаються: найменування суб'єкту господарювання на ринку, ряд та номер торговельного мiсця, найменування товару, дата продажу, прiзвище, iнiцiали продавця та його пiдпис.

Наявнiсть документiв на мiсцi здiйснення дiяльностi безпосередньо пiдприємцем

1. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;
2. Свiдоцтво платника єдиного податку;
3. Рiшення про дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (сфери послуг);
4. Лiцензiя (при здiйснення виду дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню);
5. Свiдоцтво платника ПДВ (при наявностi);
6. Книга облiку доходiв i витрат;
Книга облiку розрахункових операцiй та розрахунковi квитанцiї (при здiйсненi продажу пiдакцизних товарiв)

Наявнiсть документiв на мiсцi здiйснення дiяльностi найманим працiвником


1. Довiдка платника єдиного податку;
2. Трудова угода;
3. Документ, що засвiдчує особу;
4. Накладна на товар, що знаходиться на мiсцi здiйсненнi дiяльностi;
5. Рiшення про дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (сфери послуг);
6. Лiцензiя (при здiйснення виду дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню);
7. Свiдоцтво платника ПДВ (при наявностi);
8. Книга облiку доходiв i витрат (при здiйсненi торгової дiяльностi);
Книга облiку розрахункових операцiй та розрахунковi квитанцiї (при здiйсненi продажу пiдакцизних товарiв).

[an error occurred while processing this directive]