[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Бизнес:  Главная \ Бизнес  

Регистрация предприятий (укр.)

Здiйснюється у вiдповiдностi з постановою КМУ вiд 25.05.98р. N 740 "Про порядок державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi".
Державна реєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi проводиться у виконавчому комiтетi мiської, районної, районної у мiстi ради, за мiсцем проживання суб'єкта
Розмiр плати за державну реєстрацiю для громадян-пiдприємцiв - складає 1,5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (25,5 грн.), за прискорену (протягом одного дня) реєстрацiю у потрiйному розмiрi (76,50грн.).


Фiзична особа подає до органу державної реєстрацiї:
- реєстрацiйну картку, яка є одночасно заявою про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;
- двi фотокартки,
- довiдку (чи її копiю) про включення до Державного реєстру фiзичних осiб;
- документ, що пiдтверджує внесення плати за державну реєстрацiю;
- пред'являє документ, що посвiдчує особу.


За наявностi всiх документiв видача свiдоцтва про державну реєстрацiю здiйснюється у термiн не бiльше п'яти робочих днiв з дня їх надходження.
Для одержання дозволу на виготовлення печаток i штампiв суб'єкт пiдприємницької дiяльностi повинен звернутись до вiдповiдного органу внутрiшнiх справ.
Пiдставою для вiдкриття рахункiв у банках є свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та копiя документа, що пiдтверджує взяття його на облiк в органi державної податкової служби, органах Пенсiйного фонду, органах соцiального страхування.
У разi змiни мiсцезнаходження (мiсця проживання) суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зобов'язаний у 7-денний термiн з моменту настання такої змiни повiдомити органи державної реєстрацiї.

[an error occurred while processing this directive]