[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Бизнес:  Главная \ Бизнес  

Специальный торговый патент (укр.)

Основнi документи визначаючi порядок роботи

Закон України вiд 23.03.96р. № 98/96-ВР "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi",

Постанова КМУ вiд 08.06.98р. № 826 "Про перелiк територiй, на яких у порядку експерименту застосовується спецiальний торговий патент"

Порядок обрання способу здiйснення дiяльностi

Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi самостiйно приймає рiшення про придбання спецiального торгового патенту.


Патент видається пiд розписку у триденний термiн з дня подачi заявки, при наявностi платiжного документа про сплату.


Умови здiйснення дiяльностi

Здiйснення дiяльностi шляхом сплати спецпатенту можливо якщо:
- обсяг реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) якого не перевищує 1 млн. гривень за рiк.
Патентуванню пiдлягає роздрiбна та оптова торгiвля, дiяльнiсть у торговельно-виробничiй (громадське харчування) сферi за готiвковi кошти, iншi готiвковi платiжнi засоби та з використанням кредитних карток, що здiйснюється у пунктах продажу товарiв.

Дiяльнiсть з надання побутових послуг пов'язана з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готiвковi кошти, а також з використанням iнших форм розрахункiв, включаючи кредитнi картки.
Перелiк послуг, якi вiдносяться до побутових визначено постановою КМУ вiд 27.04.98р. №576.

Обмеження у здiйсненнi дiяльностi

Перелiк територiй, на яких у порядку експерименту застосовується спецiальний торговий патент визначено постановою КМУ вiд 08.06.98р. №826, серед них:
- м. iллiчiвськ Одеської областi;
- м. Бiлгород-Днiстровський Одеської областi;
- смт Затока Одеської областi;
- смт Сергiївка Одеської областi.


Переваги способiв роботи

Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який придбав спецпатент не сплачує:
- ПДВ, крiм податку з операцiй ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України або отримання вiд нерезидентiв робiт (послуг) для їх використання або споживання на митнiй територiї України;
- податок на доходи фiзичних осiб;
- плату (податок) за землю;
- збiр на обов'язкове соцiальне страхування;
- збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування;
- ринковий збiр;
- збiр на видачу дозволу на розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг.


Незручнiсть способу

- Застосування можливе тiльки на окремих територiях
- Якщо декiлька суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi мають торговельнi зали для покупцiв або надають побутовi послуги в одному окремому примiщеннi (будiвлi, їх частинах), спецпатент видається лише за умови, що його придбають всi зазначенi суб'єкти пiдприємництва.


Порядок сплати податку


Вартiсть спецiального торгового патенту встановлюється органами мiсцевого самоврядування щорiчно пiсля затвердження мiсцевого бюджету залежно вiд мiсцезнаходження пункту продажу товарiв та асортиментного перелiку товарiв або мiсцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг.
Можливе встановлення диференцiйованої плати залежно вiд площi, яка використовується для здiйснення торговельної дiяльностi або надання побутових послуг. Шкала ставок плати за квадратний метр площi може бути пропорцiйною або регресивною чи прогресивною.


Термiни сплати податкiв

Оплата вартостi торгового патенту провадиться щомiсячно наперед до 15 числа мiсяця, який передує звiтному, тобто за 15 днiв до початку дiяльностi.

Прибутковий податок (утриманий з доходiв, що виплаченi найманим працiвникам):
1. при наявностi рахунку в банках - не пiзнiше строку одержання в установах банкiв коштiв на виплату належних сум;
2. при вiдсутностi рахунку в банку - наступного дня пiсля виплати належних сум.

Збiр на розвиток виноградарства - щомiсяця протягом 30 календарних днiв, що настають за останнiм днем календарного мiсяця.


Ведення облiку

Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - фiзичнi особи, якi придбали спецiальний торговий патент, зобов'язанi вести книгу облiку доходiв i витрат.
Записи здiйснюються в хронологiчному порядку.
Форму Книги облiку доходiв i витрат суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - фiзичних осiб, якi придбали спецiальний торговий патент та Порядок її ведення затверджено наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 30.01.02 р. N 43.

Види i термiни надання звiтностi до податкових органiв


Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - фiзичнi особи, якi займаються виключно такими видами пiдприємницької дiяльностi, для здiйснення яких вони придбали спецiальнi торговi патенти, звiльняються вiд обов'язку подання декларацiй як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi i подають декларацiї про свої доходи у порядку, передбаченому законодавством України для громадян, якi не займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, тобто до 1 квiтня.

Довiдка за формою 8ДР - щокварталу до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом.
Довiдка за формою 8ДР мiстить данi про суми фактично виплачених доходiв фiзичним особам та суму сплаченого прибуткового податку з таких доходiв за звiтний квартал.

Збiр на розвиток виноградарства - щомiсяця протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм днем звiтного мiсяця.

iншi податки належнi до сплати

При наявностi бази оподаткування та пiдпадаючи пiд визначення платника вiдповiдних податкiв повиннi сплачувати:
1) податок на додану вартiсть
(за умови реєстрацiї);
2) податок на доходи фiзичних осiб -щодо доходiв найманих працiвникiв;
3) державне мито;
4) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв;
5) збiр за забруднення навколишнього природного середовища;
6) збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;
єдиний збiр, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
7) єдиний збiр, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
8) податок з реклами;
9) ринковий збiр;
10) збiр за право використання мiсцевої символiки;
11) готельний збiр;
12) збiр за припаркування автотранспорту;
13) збiр за проведення мiсцевого аукцiону, конкурсного розпродажу i лотерей;
14) збiр за проїзд по територiї прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

Залучення найманих працiвникiв

Загальна iнформацiя:
З кожним найманим працiвником укладається трудова угода.
Трудова угода це бланк установленої форми, складається у 6 екземплярах (роботодавцю, найманому працiвнику, для податкової, Пенсiйного фонду та Фонду соцiального страхування та фонду зайнятостi). Дiйсна тiльки за умови реєстрацiї у фондi зайнятостi. Обов'язковим є наведення розмiру оплати працi та термiн її виплати.

Приватнi пiдприємцi, навiть тi що особисто звiльняються вiд сплати податку на доходи фiзичних осiб не звiльняються вiд обов'язку нарахування, утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян з доходiв, якi виплачуються найманим працiвникам, включаючи членiв сiм'ї, та щоквартального подання вiдомостей про виплаченi їм доходи до органiв державної податкової служби за формою 8-ДР.

При наявностi структурних (вiдокремлених) пiдроздiлiв, патент придбавається окремо для кожного пiдроздiлу (торгової точки).


Податок на додану вартiсть

Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку.
Особи, якi, згiдно з чинним законодавством, не є платниками податку на додану вартiсть, та особи, якi здiйснюють iмпорт товарiв i сплачують податок на додану вартiсть при ввезеннi цих товарiв, але не пiдпадають пiд визначення платникiв податку, не повиннi проходити реєстрацiю та отримувати iндивiдуальний податковий номер.

Виключення платника податку на додану вартiсть з Реєстру та анулювання Свiдоцтва здiйснюються за заявою платника податкiв у таких випадках:

· якщо зареєстрована протягом 24 поточних календарних мiсяцiв в якостi платника податку особа мала за останнi 12 поточних календарних мiсяцiв оподатковуванi обсяги продажу товарiв (робiт, послуг) меншi, нiж 3600 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
· у разi якщо фiзична особа, яка до переходу на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi була платником податку на додану вартiсть, пiсля переходу до неї прийняла рiшення про те, що вона не є платником податку на додану вартiсть;
у разi придбання спецiальних торгових патентiв платником податку, який займається виключно такими видами пiдприємницької дiяльностi, для здiйснення яких вiн придбав спецiальнi торговi патенти.


Застосування реєстраторiв розрахункових операцiй (РРО)

Не потребує застосування РРО та розрахункових квитанцiй продаж товарiв (наданнi послуг) суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi придбали спецiальний торговий патент, якщо такi суб'єкти не здiйснюють продаж пiдакцизних товарiв (крiм пива на розлив).
При здiйсненнi продажу пiдакцизних товарiв застосування розрахункових квитанцiй та Книг облiку розрахункових операцiй є обов'язковим у кожному торговому об'єктi.


Лiцензування

Без придбання лiцензiї не може здiйснюватись торгiвля:
- лiкарськими засобами,
- ветеринарними медикаментами i препаратами,
- пестицидами та агрохiмiкатами,
- алкогольними напоями, тютюновими виробами.
Послуги надання яких можливо тiльки при наявностi лiцензiй:
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- органiзацiя та утримання тоталiзаторiв, гральних закладiв, випуск та проведення лотерей;
- надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування;
- надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi;
- заготiвля, обробка окремих видiв ресурсоцiнних вiдходiв, збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (за перелiками, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України);
- органiзацiя iноземного, внутрiшнього, зарубiжного туризму; екскурсiйна дiяльнiсть;
- фiзкультурно-оздоровча та спортивна дiяльнiсть.
Повний перелiк видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню визначено статтею 9 та статтею 2 Закону України №1775.


Торгiвля на ринку

Наказ вiд 26.02.02р. № 57/188/84/105 мiнiстерство економiки. Мiнiстерство внутрiшнiх справ України. Державна податкова адмiнiстрацiя України, Державний комiтет стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України "Про затвердження Правил торгiвлi на ринках".
За право займання торгiвельного мiсця на ринку справляється ринковий збiр. Ринковий збiр справляється до початку торгiвлi.
Адмiнiстрацiя ринку при наданнi продавцям торговельних мiсць на визначений термiн укладає з ними письмову угоду.
На торговельному мiсцi продавця установлюється табличка iз зазначенням його прiзвища, iменi та по батьковi, номера свiдоцтва про державну реєстрацiю як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та назви органу, що здiйснив цю реєстрацiю, прiзвища, iменi, по батьковi його продавця, а також розмiщується копiя патенту за фiксованим розмiром податку чи копiя свiдоцтва про сплату єдиного податку та копiя лiцензiї (при наявностi).
Розрахунки з покупцями за товари, придбанi на ринку, здiйснюються вiдповiдно до встановленого порядку. На вимогу покупця продавець (СПД, який звiльнений вiд застосування РРО) повинен видати товарний чек, що засвiдчує факт купiвлi, у якому зазначаються: найменування суб'єкту господарювання на ринку, ряд та номер торговельного мiсця, найменування товару, дата продажу, прiзвище, iнiцiали продавця та його пiдпис.

Наявнiсть документiв на мiсцi здiйснення дiяльностi безпосередньо пiдприємцем

1. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.
2. Спецiальний торговий патент.
3. Рiшення про дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (сфери послуг);
4. Лiцензiя (при здiйснення виду дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню);
5. Книга облiку доходiв i витрат;
Книга облiку розрахункових операцiй та розрахунковi квитанцiї (при здiйсненi продажу пiдакцизних товарiв).

Наявнiсть документiв на мiсцi здiйснення дiяльностi найманим працiвником


1. Трудова угода;
2. Документ, що засвiдчує особу;
3. Накладна на товар, що знаходиться на мiсцi здiйсненнi дiяльностi;
4. Спецiальний торговий патент.
5. Рiшення про дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (сфери послуг);
6. Лiцензiя (при здiйснення виду дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню);

Книга облiку розрахункових операцiй та розрахунковi квитанцiї (при здiйсненi продажу пiдакцизних товарiв).

[an error occurred while processing this directive]