[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Бизнес:  Главная \ Бизнес  

Общая система налогообложения (авнсовые платежи) (укр.)

Основнi документи визначаючi порядок роботи

Декрет КМУ вiд 26.12.92р. № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян";

Наказ ГДПi України вiд 21.04.93р. № 12 "Про затвердження iнструкцiї "Про прибутковий податок з громадян"

Порядок обрання способу здiйснення дiяльностi

Не потребує подання заяви. Реєстрацiя суб'єкта пiдприємництва, як платника податкiв та вiдсутнiсть заяви з бажанням працювати за однiєю iз iнших наведених форм (фiксований патент, єдиний податок, спецпатент) прирiвнюється до роботи на загальнiй системi оподаткування.

Умови здiйснення дiяльностi

Допустимо здiйснювати види дiяльностi якi можливi для здiйснення суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - фiзичними особами.

Переваги способiв роботи

- Не обмежується кiлькiсть найманих працiвникiв.
- Надаються пiльги передбаченi ст.6 Декрету "Про прибутковий податок".
- Вiдсутнi обмеження за територiальною ознакою.
- Не обмежується асортиментний перелiк товару, при здiйсненнi торгiвельної дiяльностi.
- Можливо поєднання з iншими формами здiйснення дiяльностi.


Незручнiсть способу

Потребує ведення податкового облiку по всiм видам податкiв.

Порядок сплати податку

Щоквартально сплачується по 25 процентiв рiчної суми податку, обчисленої за доходами за попереднiй рiк.
Платники, якi вперше залучаються до сплати податку, - 25 процентiв суми, обчисленої їм податковими органами за оцiночним (очiкуваним) доходом на поточний рiк.
За пiдсумками проведення дiяльностi (за квартал, рiк), вiдповiдно даних наведених у декларацiї, податковим органом здiйснюється кiнцевий розрахунок належної до сплати до бюджету суми податку виходячи iз оподатковуваного доходу та з урахуванням сплачених сум авансових платежiв.


Термiни сплати податкiв

Для сплати авансових платежiв встановлюються такi строки:

- до 15 березня,
- до 15 травня,
- до 15 серпня
- до 15 листопада.

У разi значного збiльшення або зменшення протягом року доходу платника може бути проведено перерахунок сум податку належних до авансових платежiв.
ПДВ (у разi реєстрацiї платником ПДВ) - не пiзнiше двадцятого числа мiсяця, що настає за звiтним перiодом.

Прибутковий податок (утриманий з доходiв, що виплаченi найманим працiвникам):
1. при наявностi рахунку в банках - не пiзнiше строку одержання в установах банкiв коштiв на виплату належних сум;
2. при вiдсутностi рахунку в банку - наступного дня пiсля виплати належних сум.

Торговий патент - щомiсячно до 15 числа мiсяця, який передує звiтному перiоду.

Земельний податок сплачується громадянами до 15 серпня i 15 листопада.

Забруднення навколишнього середовища - щокварталу протягом 50 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного кварталу.

Збiр на розвиток виноградарства - щомiсяця протягом 30 календарних днiв, що настають за останнiм днем календарного мiсяця.

Дозвiл на розмiщення - щороку при отриманi дозволу.

Ведення облiку


Облiк доходiв, одержаних протягом року, i витрат, безпосередньо пов'язаних з їх одержанням, ведеться у Книзi облiку доходiв i витрат за формою встановленою додатком №10 до iнструкцiї про прибутковий податок з громадян.
Облiковi данi (документи) про доходи, витрати та сплату податкiв необхiдно зберiгати протягом трьох рокiв.
Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий доход, тобто рiзниця мiж валовим доходом (виручкою у грошовiй та натуральнiй формi) i документально пiдтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу.
Витрати пiдтверджуються документально або якщо вони не пiдтвердженi документами, враховуються податковими органами при проведеннi остаточних розрахункiв за нормами у вiдсотках до валового доходу. Норми витрат наведенi у додатку N 6 до iнструкцiї про прибутковий податок з громадян.
До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходiв, належать документально пiдтвердженi витрати, якi включаються до складу валових витрат виробництва (обiгу) або пiдлягають амортизацiї згiдно з Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (додаток N 7 до iнструкцiї про прибутковий податок з громадян).
При реєстрацiї платником ПДВ ведуться облiковi форми:
-Книга облiку продажу товарiв (робiт,послуг);
-Книга облiку придбання товарiв (робiт, послуг).

Види i термiни надання звiтностi до податкових органiв


Надаються декларацiї (форма № 1) за наслiдками кожного звiтного кварталу протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного кварталу.
За звiтний рiк декларацiя надається протягом 60 календарних днiв за останнiм календарним днем року.
За iV квартал теж потрiбно подати квартальну звiтнiсть. Потiм, у визначенi термiни надається рiчна звiтнiсть.

ПДВ
- мiсячнi платники податку - протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм днем звiтного мiсяця;
- квартальнi платники податку - протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм днем звiтного кварталу.

Довiдка за формою 8ДР - щокварталу до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом.
Довiдка за формою 8ДР мiстить данi про суми фактично виплачених доходiв фiзичним особам та суму сплаченого прибуткового податку з таких доходiв за звiтний квартал.

Збiр на розвиток виноградарства - щомiсяця протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм днем звiтного мiсяця.

Збiр за забруднення - щокварталу протягом 40 календарних днiв, наступних за останнiм днем звiтного кварталу.

Нарахування земельного податку громадянам проводиться державними податковими iнспекцiями, i видають платниковi до 15 липня поточного року платiжне повiдомлення про сплату податку.


iншi податки належнi до сплати

При наявностi бази оподаткування та пiдпадаючи пiд визначення платника вiдповiдних податкiв повиннi сплачувати:
1) податок на додану вартiсть
(за умови реєстрацiї);
2) податок на доходи фiзичних осiб -щодо доходiв найманих працiвникiв;
3) державне мито;
4) плата (податок) на землю;
5) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв;
6) збiр за забруднення навколишнього природного середовища;
7) збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;
8) збiр на обов'язкове соцiальне страхування;
9) збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування;
10) плата за торговий патент на деякi види пiдприємницької дiяльностi;
11) єдиний збiр, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
12) податок з реклами;
13) ринковий збiр;
14) збiр за право використання мiсцевої символiки;
15) готельний збiр;
16) збiр за припаркування автотранспорту;
17) збiр за проведення мiсцевого аукцiону, конкурсного розпродажу i лотерей;
18) збiр за проїзд по територiї прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;
19) збiр за видачу дозволу на розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг.

Залучення найманих працiвникiв

Загальна iнформацiя:
З кожним найманим працiвником укладається трудова угода.
Трудова угода
це бланк установленої форми, складається у 6 екземплярах (роботодавцю, найманому працiвнику, для податкової, Пенсiйного фонду та Фонду соцiального страхування та фонду зайнятостi). Дiйсна тiльки за умови реєстрацiї у фондi зайнятостi. Обов'язковим є наведення розмiру оплати працi та термiн її виплати.

Приватнi пiдприємцi, навiть тi що особисто звiльняються вiд сплати податку на доходи фiзичних осiб не звiльняються вiд обов'язку нарахування, утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян з доходiв, якi виплачуються найманим працiвникам, включаючи членiв сiм'ї, та щоквартального подання вiдомостей про виплаченi їм доходи до органiв державної податкової служби за формою 8-ДР.


Здiйснюються та сплачуються до вiдповiдних фондiв нарахування на фонд оплати працi найманих працiвникiв та особистого оподатковуваного доходу приватного пiдприємця.
При наявностi найманих працiвникiв, i у разi якщо один з них має право на пiльгове оподаткування, оподатковуваний доход розподiляється за угодою, але частка кожного не може перевищувати розмiру, пропорцiйного кiлькостi громадян, що беруть участь у пiдприємницькiй дiяльностi.


Податок на додану вартiсть


Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку.
Особи, якi, згiдно з чинним законодавством, не є платниками податку на додану вартiсть, та особи, якi здiйснюють iмпорт товарiв i сплачують податок на додану вартiсть при ввезеннi цих товарiв, але не пiдпадають пiд визначення платникiв податку, не повиннi проходити реєстрацiю та отримувати iндивiдуальний податковий номер.

Виключення платника податку на додану вартiсть з Реєстру та анулювання Свiдоцтва здiйснюються за заявою платника податкiв у таких випадках:

- якщо зареєстрована протягом 24 поточних календарних мiсяцiв в якостi платника податку особа мала за останнi 12 поточних календарних мiсяцiв оподатковуванi обсяги продажу товарiв (робiт, послуг) меншi, нiж 3600 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
- у разi якщо фiзична особа, яка до переходу на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi була платником податку на додану вартiсть, пiсля переходу до неї прийняла рiшення про те, що вона не є платником податку на додану вартiсть;
у разi придбання спецiальних торгових патентiв платником податку, який займається виключно такими видами пiдприємницької дiяльностi, для здiйснення яких вiн придбав спецiальнi торговi патенти.

Застосування реєстраторiв розрахункових операцiй (РРО)

РРО застосовуються при здiйсненi операцiї з розрахункiв в готiвковiй та/або в безготiвковiй формi (платiжними картками, платiжними чеками, жетонами тощо) при продажу товарiв (наданнi послуг) у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг.

Перелiк окремих форм та умов проведення дiяльностi, яким дозволено проводити розрахунковi операцiї без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг облiку розрахункових операцiй затверджений постановою КМУ № 1336 вiд 23.08.2000р.


Лiцензування

Без придбання лiцензiї не може здiйснюватись торгiвля:
- лiкарськими засобами,
- ветеринарними медикаментами i препаратами,
- пестицидами та агрохiмiкатами,
- алкогольними напоями, тютюновими виробами.
Послуги надання яких можливо тiльки при наявностi лiцензiй:
- медична практика;
- ветеринарна практика;

- органiзацiя та утримання тоталiзаторiв, гральних закладiв, випуск та проведення лотерей;
- надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування;
- надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi;
- заготiвля, обробка окремих видiв ресурсоцiнних вiдходiв, збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (за перелiками, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України);
- органiзацiя iноземного, внутрiшнього, зарубiжного туризму; екскурсiйна дiяльнiсть;
- фiзкультурно-оздоровча та спортивна дiяльнiсть.
Повний перелiк видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню визначено статтею 9 та статтею 2 Закону України №1775.


Торгiвля на ринку

Наказ вiд 26.02.02р. № 57/188/84/105 мiнiстерство економiки. Мiнiстерство внутрiшнiх справ України. Державна податкова адмiнiстрацiя України, Державний комiтет стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України "Про затвердження Правил торгiвлi на ринках".
За право займання торгiвельного мiсця на ринку справляється ринковий збiр. Ринковий збiр справляється до початку торгiвлi.
Адмiнiстрацiя ринку при наданнi продавцям торговельних мiсць на визначений термiн укладає з ними письмову угоду.
На торговельному мiсцi продавця установлюється табличка iз зазначенням його прiзвища, iменi та по батьковi, номера свiдоцтва про державну реєстрацiю як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та назви органу, що здiйснив цю реєстрацiю, прiзвища, iменi, по батьковi його продавця, а також розмiщується копiя патенту за фiксованим розмiром податку чи копiя свiдоцтва про сплату єдиного податку та копiя лiцензiї (при наявностi).
Розрахунки з покупцями за товари, придбанi на ринку, здiйснюються вiдповiдно до встановленого порядку. На вимогу покупця продавець (СПД, який звiльнений вiд застосування РРО) повинен видати товарний чек, що засвiдчує факт купiвлi, у якому зазначаються: найменування суб'єкту господарювання на ринку, ряд та номер торговельного мiсця, найменування товару, дата продажу, прiзвище, iнiцiали продавця та його пiдпис.


Наявнiсть документiв на мiсцi здiйснення дiяльностi безпосередньо пiдприємцем

1. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;
2. Рiшення про дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (сфери послуг);
3. Лiцензiя (при здiйснення виду дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню);
4. Торговий патент (при здiйсненнi дiяльностi, що пiдлягає патентуванню.
5. Свiдоцтво платника ПДВ (при наявностi);
6. Книга облiку доходiв i витрат;
Книга облiку розрахункових операцiй та розрахунковi квитанцiї.

Наявнiсть документiв на мiсцi здiйснення дiяльностi найманим працiвником

1. Трудова угода;
2. Документ, що засвiдчує особу;
3. Накладна на товар, що знаходиться на мiсцi здiйсненнi дiяльностi;
4. Рiшення про дозвiл на розмiщення об'єкту торгiвлi (сфери послуг);
5. Лiцензiя (при здiйснення виду дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню);
6. Торговий патент (при здiйсненнi дiяльностi, що пiдлягає патентуванню).
7. Свiдоцтво платника ПДВ (при наявностi);
Книга облiку розрахункових операцiй та розрахунковi квитанцiї.

[an error occurred while processing this directive]