[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Бизнес:  Главная \ Бизнес  

Фиксированный налог (укр.)

Основнi документи визначаючi порядок роботи


Декрет КМУ вiд 26.12.92р. № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян";

Наказ ГДПi України вiд 21.04.93р. № 12 "Про затвердження iнструкцiї "Про прибутковий податок з громадян"

Порядок обрання способу здiйснення дiяльностi

Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, мають право самостiйно обрати спосiб оподаткування доходiв, за фiксованим розмiром податку шляхом придбання патенту.

Для одержання патенту платник подає до податкового органу заяву, яка повинна мiстити iнформацiю про:
· мiсце здiйснення пiдприємницької дiяльностi;
· перелiк осiб, якi перебувають у трудових вiдносинах з платником податку або членiв його сiм'ї, якi беруть участь у здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi,
· їх iдентифiкацiйнi номери,
· iнформацiю про доходи платника фiксованого податку вiд здiйснення пiдприємницької дiяльностi за останнi 12 мiсяцiв або про неотримання таких доходiв.
Доходи такого громадянина, одержанi вiд здiйснення iнших видiв пiдприємницької дiяльностi, оподатковуються у загальному порядку.
Податковi органи зобов'язанi видати патент протягом трьох робочих днiв з дня прийняття заяви.


Умови здiйснення дiяльностi


Придбання фiксованого патенту можливо якщо:
- у трудових вiдносинах, включаючи членiв сiм'ї, якi беруть участь у пiдприємницькiй дiяльностi, перебуває не бiльше п'яти осiб.
- валовий доход такого громадянина за останнi 12 календарних мiсяцiв, не перевищує сiм тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (119 тис.грн.).


Обмеження у здiйсненнi дiяльностi

- Громадянин здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з продажу товарiв i надання супутнiх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору.
- Не дозволяється застосування фiксованого податку при здiйсненнi торгiвлi лiкеро-горiлчаними та тютюновими виробами.

Переваги способiв роботи

Звiльняються вiд сплати:
- нарахувань на фонд оплати працi;
- податку на промисел;
- збору на обов'язкове соцiальне страхування;
- збору до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв;
- придбання торгового патенту.

Платник звiльняється вiд обов'язкового ведення облiку доходiв i витрат.

При вiдсутностi торгiвлi пiдакцизними товарами звiльняються вiд застосування реєстраторiв розрахункових операцiй (касових апаратiв) та розрахункових квитанцiй.

Незручнiсть способу

- Застосування можливе тiльки на територiї ринку.
- Обмеження обсягу валового доходу.
- Обмеження асортиментного перелiку товарiв.
- Обмеження кiлькостi найманих працiвникiв.


Порядок сплати податку


Розмiри фiксованого податку встановлюються мiсцевими радами залежно вiд територiального розташування мiсця торгiвлi в межах вiд 20 до 100 гривень за календарний мiсяць.
Для здiйснення пiдприємницької дiяльностi на всiй територiї України - у розмiрi 100 гривень.
Патент видається на строк вiд одного до дванадцяти календарних мiсяцiв за вибором платника.


Термiни сплати податкiв


Документ, що засвiдчує сплату фiксованого податку, є пiдставою для видачi податковим органом патенту. При щомiсячнiй оплатi - пiдставою для продовження дiї патенту. Тобто сплата податку здiйснюється наперед, перед початком дiяльностi, перед початком мiсяця.

Прибутковий податок (утриманий з доходiв, що виплаченi найманим працiвникам):
1. при наявностi рахунку в банках - не пiзнiше строку одержання в установах банкiв коштiв на виплату належних сум;
2. при вiдсутностi рахунку в банку - наступного дня пiсля виплати належних сум.

Збiр на розвиток виноградарства - щомiсяця протягом 30 календарних днiв, що настають за останнiм днем календарного мiсяця.


Ведення облiку


У разi сплати фiксованого податку платник звiльняється вiд обов'язкового ведення облiку доходiв i витрат.

Види i термiни надання звiтностi до податкових органiв


Доходи громадянина, одержанi вiд здiйснення пiдприємницької дiяльностi, що оподатковуються фiксованим податком, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу за пiдсумками звiтного року, а сплачена сума фiксованого податку є остаточною i не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань.
Декларацiя про отриманi доходи (форма № 1) подається у загальновстановлений термiн, тобто, щорiчно до 1 квiтня.

Довiдка за формою 8ДР - щокварталу до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом.
Довiдка за формою 8ДР мiстить данi про суми фактично виплачених доходiв фiзичним особам та суму сплаченого прибуткового податку з таких доходiв за звiтний квартал.

Збiр на розвиток виноградарства - щомiсяця протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм днем звiтного мiсяця.


iншi податки належнi до сплати

При наявностi бази оподаткування та пiдпадаючи пiд визначення платника вiдповiдних податкiв повиннi сплачувати:

1) податок на додану вартiсть
(за умови реєстрацiї);
2) податок на доходи фiзичних осiб -щодо доходiв найманих працiвникiв;
3) державне мито;
4) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв;
5) збiр за забруднення навколишнього природного середовища;
6) збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;
7) єдиний збiр, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
8) податок з реклами;
9) ринковий збiр;
10) збiр за право використання мiсцевої символiки;
11) готельний збiр;
12) збiр за припаркування автотранспорту;
13) збiр за проведення мiсцевого аукцiону, конкурсного розпродажу i лотерей;
14) збiр за проїзд по територiї прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

Залучення найманих працiвникiв


Загальна iнформацiя:
- З кожним найманим працiвником укладається трудова угода.
Трудова угода це бланк установленої форми, складається у 6 екземплярах (роботодавцю, найманому працiвнику, для податкової, Пенсiйного фонду та Фонду соцiального страхування та фонду зайнятостi). Дiйсна тiльки за умови реєстрацiї у фондi зайнятостi. Обов'язковим є наведення розмiру оплати працi та термiн її виплати.

- Приватнi пiдприємцi, навiть тi що особисто звiльняються вiд сплати податку на доходи фiзичних осiб не звiльняються вiд обов'язку нарахування, утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян з доходiв, якi виплачуються найманим працiвникам, включаючи членiв сiм'ї, та щоквартального подання вiдомостей про виплаченi їм доходи до органiв державної податкової служби за формою 8-ДР.

У разi здiйснення пiдприємницьку дiяльнiсть з використанням найманої працi або за участю членiв сiм'ї, розмiр фiксованого податку збiльшується на 50 вiдсоткiв за кожну особу.


Податок на додану вартiсть

Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку.
Особи, якi, згiдно з чинним законодавством, не є платниками податку на додану вартiсть, та особи, якi здiйснюють iмпорт товарiв i сплачують податок на додану вартiсть при ввезеннi цих товарiв, але не пiдпадають пiд визначення платникiв податку, не повиннi проходити реєстрацiю та отримувати iндивiдуальний податковий номер.

Виключення платника податку на додану вартiсть з Реєстру та анулювання Свiдоцтва здiйснюються за заявою платника податкiв у таких випадках:

- якщо зареєстрована протягом 24 поточних календарних мiсяцiв в якостi платника податку особа мала за останнi 12 поточних календарних мiсяцiв оподатковуванi обсяги продажу товарiв (робiт, послуг) меншi, нiж 3600 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;
- у разi якщо фiзична особа, яка до переходу на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi була платником податку на додану вартiсть, пiсля переходу до неї прийняла рiшення про те, що вона не є платником податку на додану вартiсть;
у разi придбання спецiальних торгових патентiв платником податку, який займається виключно такими видами пiдприємницької дiяльностi, для здiйснення яких вiн придбав спецiальнi торговi патенти.

Застосування реєстраторiв розрахункових операцiй(РРО)


Не потребує застосування РРО та розрахункових квитанцiй продаж товарiв (надання послуг) суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - фiзичними особами, оподаткування доходiв яких здiйснюється за фiксованим розмiром податку, якщо такi суб'єкти не здiйснюють продаж пiдакцизних товарiв (крiм пива на розлив).
При здiйсненнi продажу пiдакцизних товарiв застосування розрахункових квитанцiй та Книг облiку розрахункових операцiй є обов'язковим на кожному торговому мiсцi.


Лiцензування

Без придбання лiцензiї не може здiйснюватись торгiвля:
· лiкарськими засобами,
· ветеринарними медикаментами i препаратами,
· пестицидами та агрохiмiкатами,
· алкогольними напоями, тютюновими виробами.
Послуги надання яких можливо тiльки при наявностi лiцензiй:
· медична практика;
· ветеринарна практика;
· органiзацiя та утримання тоталiзаторiв, гральних закладiв, випуск та проведення лотерей;
· надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування;
· надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi;
· заготiвля, обробка окремих видiв ресурсоцiнних вiдходiв, збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (за перелiками, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України);
· органiзацiя iноземного, внутрiшнього, зарубiжного туризму; екскурсiйна дiяльнiсть;
· фiзкультурно-оздоровча та спортивна дiяльнiсть.
Повний перелiк видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню визначено статтею 9 та статтею 2 Закону України №1775.


Торгiвля на ринку


Наказ вiд 26.02.02р. № 57/188/84/105 мiнiстерство економiки. Мiнiстерство внутрiшнiх справ України. Державна податкова адмiнiстрацiя України, Державний комiтет стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України "Про затвердження Правил торгiвлi на ринках".
За право займання торгiвельного мiсця на ринку справляється ринковий збiр. Ринковий збiр справляється до початку торгiвлi.
Адмiнiстрацiя ринку при наданнi продавцям торговельних мiсць на визначений термiн укладає з ними письмову угоду.
На торговельному мiсцi продавця установлюється табличка iз зазначенням його прiзвища, iменi та по батьковi, номера свiдоцтва про державну реєстрацiю як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та назви органу, що здiйснив цю реєстрацiю, прiзвища, iменi, по батьковi його продавця, а також розмiщується копiя патенту за фiксованим розмiром податку чи копiя свiдоцтва про сплату єдиного податку та копiя лiцензiї (при наявностi).
Розрахунки з покупцями за товари, придбанi на ринку, здiйснюються вiдповiдно до встановленого порядку. На вимогу покупця продавець (СПД, який звiльнений вiд застосування РРО) повинен видати товарний чек, що засвiдчує факт купiвлi, у якому зазначаються: найменування суб'єкту господарювання на ринку, ряд та номер торговельного мiсця, найменування товару, дата продажу, прiзвище, iнiцiали продавця та його пiдпис.


Наявнiсть документiв на мiсцi здiйснення дiяльностi безпосередньо пiдприємцем


1. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;
2. Фiксований патент.
3. Книга облiку розрахункових операцiй та розрахунковi квитанцiї (при здiйсненi продажу пiдакцизних товарiв).

Наявнiсть документiв на мiсцi здiйснення дiяльностi найманим працiвником


1. Копiя фiксованого патенту;
2. Трудова угода;
3. Документ, що засвiдчує особу;
4. Накладна на товар, що знаходиться на мiсцi здiйсненнi дiяльностi;
Книга облiку розрахункових операцiй та розрахунковi квитанцiї (при здiйсненi продажу пiдакцизних товарiв).

[an error occurred while processing this directive]