[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Бизнес:  Главная \ Бизнес  

Постановка на учёт (укр.)

Податковi органи

Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi пiсля одержання свiдоцтва про державну реєстрацiю в 5-денний те-рмiн повинен звернутися до органу державної податкової служби за своїм мiсцем проживання для взяття на податковий облiк з такими документами:
-· заява за ф. N 5-ОПП;
-· копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю;
-· документ, що посвiдчує особу (паспорт).
Реєстрацiя платника податку на додану вартiсть при здiйсненi торгiвлi за готiвковi кошти проводиться у 10-денний термiн, при досягненнi граничного обсягу оподатковуваних операцiй - не пiзнiше двадцятого календарного дня, що настає за останнiм днем мiсяця у якому вiдбулося вказане перевищення.
Органи державної податкової служби видають платнику довiдку за ф.N 4-ОПП, про взяття його на подат-ковий облiк. Для вiдкриття поточних рахункiв, та надання до iнших органiв видаються копiї довiдки.
Протягом трьох робочих днiв з дня вiдкриття/закриття рахунку платник податкiв зобов'язаний подати повiдомлення до органу державної податкової служби.

Органи Пенсiйного фонду
Фонду соцiального страхування
Органi державної служби зайнятостi

Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, у т.ч. платники єдиного податку та фiксованого податку, повиннi зареєструватися у перелiчених органах в 10-денний термiн з дня одержання свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

[an error occurred while processing this directive]